Optometria - určenie tých najsprávnejších dioptrií pre vaše oči

Pre naplnenie tohto výroku je potrebné skĺbiť technológiu a odbornosť optometristu. Naše pracovisko je navrhnuté v súlade s konceptom optometrie už vyše 40 rokov vyvíja firma Carl Zeiss. Naši optometristi sú na svoje výkony kvalitne pripravení.

Vyšetrenie optometristom u nás pozostáva z nasledujúcich krokov:

  • analýza problémov a vád oka (rozhovor, prístrojové merania)
  • monokulárne meranie: určenie optimálnych dioptrických hodnôt pre Váš zrak pomocou špecializovaných optometristických postupov 
  • kontrola binokulárneho videnia zákazníka- ďalší dôležitý krok vyšetrenia
  • návrh okuliarových prípadne kontaktných šošoviek 
  • centrácia zákazníka pred zhotovovaním okuliarov

V kvalite optometrie nerobíme kompromisy. Disponujeme moderným vybavením od firmy Carl Zeiss: 

i.Polatest - patentovaný systém testov na stanovenie finálnej dioptrickej korekcie ako aj na posúdenie kvality 3D videnia či problémov spolupráce očí

i.Terminal - patentovaný prístroj k presnej centrácii okuliarových šošoviek na mieru zákazníkovi:

Naši optometristi po odbornej stránke ovládajú fyziológiu i fyzikálne vlastnosti oka. Dokážu identifikovať patologické či degeneratívne procesy ohrozujúce zdravie oka či videnie. Sme teda primárnymi očnými špecialistami, avšak patologické stavy a choroby zraku nediagnostikujeme ani neliečime. Optometristické meranie zraku teda nenahrádza lekárske vyšetrenie zdravotného stavu očí a zraku. Preto odporúčame ľuďom s dioptrickou vadou nezávisle od optometristického merania u nás absolvovať preventívnu zdravotnú prehliadku nasledovne: u osôb do 40 rokov aspoň jedenkrát, u osôb nad 40 rokov každé 4 roky.
Ak je to potrebné, optometrista v priebehu merania klientovi odporučí návštevu očného lekára.

Ťažiskom optometrie je súbor postupov a metód vedúcich k optimálnej korekcii dioptrických vád oka. S pokročilým prístrojovým vybavením sú možnosti optometrie širšie. Dokážeme zabezpečiť vyvážený komfort videnia s ohľadom na stav vášho binokulárneho videnia, dokonca vyriešiť niektoré problémy s učením, preostrovaním rôznych vzdialeností, sledovaním 3D filmov či s nadmernou únavou očí. 

Prvý krok:
Anamnéza (rozhovor) o problémoch vášho videnia

Špecificky zamerané otázky dokážu veľmi dobre ilustrovať situáciu zraku danej osoby. Zároveň dokážu naviesť vyšetrenie správnym smerom.

Druhý krok:
Prístrojové (objektívne) meranie dioptrickej vady každého oka.

Dnes nie je problém s presnosťou prístrojového merania oka. Avšak toto meranie slúži iba ako podklad pre optimálnu dioptrickú korekciu pre každého individuálneho klienta. Optimálnu korekciu musí stanoviť v závere merania optometrista prípadne očný lekár.

Tretí krok:
subjektívne overenie korekcie pomocou optometristických metód a postupov

Rozhodujúca časť vyšetrenia. V tomto kroku sa vyskúšajú prístrojom namerané korekčné hodnoty. Pri tom sa uplatňujú pravidlá optometrie. Dôležitým prvkom overovania korekcie je polarizovaný LCD systém i.PolatestTM obsahujúci: 
-systém testov pre overenie optimálnych dioptrických hodnôt- tzv. monokulárna časť
-patentovaný systém testov pre diagnostiku a management porúch binokulárneho videnia (t.j. očnej spolupráce-) tzv. binokulárna časť

Subjektívne overenie dioptrickej korekcie teda prebieha v dvoch častiach. Najprv optometrista určí najostrejšiu dioptrickú kombináciu pre každé oko zvlášť.

Následne overí stav očnej spolupráce, ako sme už spomínali, pomocou špeciálnych binokulárnych testov i.Polatestu. Ak sa odhalí nejaká odchylka od normálu, v mnohých prípadoch je možné ju eliminovať. K diagnostike a korekcii porúch binokulárneho videnia využívame okrem Polatestu aj ďalšie metódy a testy. Toto vyšetrenie je rozširujúce k dioptrickému (tzv. monokulárnemu) vyšetreniu. Oproti základnému dioptrickému vyšetreniu kladie zvýšené nároky na čas i odborné skúsenosti vyšetrujúceho. Výsledná korekcia binokulárnej poruchy sa v mnohých prípadoch dá zohľadniť spolu s dioptrickou korekciou v okuliaroch.